Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan herhangi bir maddeyi, ifade eder.

atık hiyerarşisiAtık Yönetiminin amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

  1. Geçici Depolama İzni

Tehlikeli atık üreticileri ürettikleri atıkları, fabrika sınırları içerisinde Yönetmeliğe uygun şekilde, toprak zemine sızdırmazlığın sağlandığı beton bir tehlikeli atık sahası oluşturmak durumundadır. Saha dışarıdan gelebilecek etkilere karşı korunaklı hale getirilmeli, Herhangi bir yangın vb. tehlikeye anında müdahale için gerekli önlemler alınmalı, Sıvı atıkların dökülme ve sızması durumunda meydana gelecek kirliliğin kontrol altına alınabilmesi sağlanmalıdır.
• Aylık 1000 kg ‘a kadar atık üreten üretici atık miktarı 6000 kg ‘ı geçmemek kaydı ile atıklarını yönetmeliğe uygun olarak oluşturduğu sahada Valilikten izin almaksızın 180 gün geçici olarak depolayabilir. Bu duruda, sahadan sorumlu bir kişi tayin edilmeli ve bu kişinin adı, iletişim bilgileri Valiliğe bildirilmelidir.
• Aylık 1000 kg ‘ın üzerindeki atık üretiminde Valilikten geçici depolama izni alınması zorunludur.

Etken Çevre Danışmanlık olarak geçici depolama iznin alınması için valiliğe uygun bir dosya sunarak geçici depolama izninin alınmasını sağlıyoruz.

 

  1. Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Atık yönetim planı; atıkların oluşumlarından bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atıkların yönetimlerinin sağlanmasına yönelik hazırlanan bir rapordur.

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler.

Bu kapsamda ETKEN ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak;

  • İşletme genelinde oluşan veya oluşması muhtemel tüm atıkları Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre atık kodlarına göre tanımlanması,
  • Atıkların oluşum kaynakları, periyotları ve 3 yıllık tahmini miktarları açısından değerlendirilmesi,
  • Atığın tehlikeli ve tehlikesiz olmasına göre; Tehlikeli atıklar için “Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğine” uygun olarak tehlikeli atık sahası, Tehlikesiz atıklar için “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği”ne uygun tehlikesiz atık sahası yapılması,
  • Kaynağında ayrı toplama çalışmaları için, işletme içine atık toplama noktaları oluşturulması,
  • Oluşan ve oluşması muhtemel atıkların tamamını kapsayacak şekilde lisanslı firmalar ile sözleşmeler yapılması,
  • Tehlikeli atık geçici depolama alanları için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapılması,
  • Envanterlerin toplanarak Endüstriyel Atık Yönetim Planının oluşturulması ve “İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne” sunulması ve onayın alınması,

Hizmetlerini sizin ve firmanız için tarafımızca gerçekleştirmekteyiz.