ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği RG: 24.08.2011 – 28035
Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.05.2012 – 28300
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.08.2004 – 25569
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 30.07.2008 – 26952
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik RG: 26.03.2010 – 27533
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2010 – 27721
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.04.2005 – 25791
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 18.03.2004 – 25406
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği RG: 23.01.2010 – 27471
Atık Yönetimi Yönetmeliği RG: 02.04.2015 – 29314
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG: 30.12.2009 – 27448
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.11.2006 – 26357
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki YönetmelikEkler RG: 27.12.2007 – 26739
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.07.2005 – 25883
Maden Atıkları Yönetmeliği RG: 15.07.2015-29417
Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 16.07.2016-29772
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama YönetmeliğiEkler RG: 21.10.2006 – 26326
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik RG: 26.04.2006 – 26150
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 26.12.2004 – 25682
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği RG: 09.01.2006 – 26048
HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2009 – 27368
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 04.06.2010 – 27601
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği RG: 30.11.2013 – 28837
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 06.06.2008 – 26898
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 07.02.2009 – 27134
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik RG: 24.07.2010 – 27651
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.07.2013 – 28712
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 03.07.2009 – 27277
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek1
KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında YönetmelikEkler RG: 26.12.2008 – 27092
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik – Ekler RG: 11.12.2013 – 28848
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında YönetmelikEkler RG: 11.12.2013 – 28848
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G: 13.12.2014  –  29204
Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik R.G: 21.11.2014  –  29182
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik RG: 27.10.2010 – 27742
Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik RG: 01.10.2010 – 27716
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik RG: 03.08.2010 – 27661
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği RG: 08.01.2006 – 26047
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 08.12.2007 – 26724
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.12.2004 – 25687
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) RG: 26.11.2005 – 26005
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik RG: 08.06.2010 – 27605
YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 – 26482
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 – 26482
Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik RG: 03.08.2013 – 28727
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 12.11.2008 – 27052
 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik  RG: 17.05.2014 – 29003